SZANOWNI PAŃSTWO 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma STABAUTECH, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 241.
  2. Dane osobowe Państwa będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ,b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji wszystkich niezbędnych procedur związanych z podtrzymywaniem kontaktów handlowych, zawierania oraz realizacji umów/zamówień.
  3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy firmy Stabautech.
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne do celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności lub w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne w związku z koniecznością przestrzegania obowiązków ustawowych i rozwiązywania sporów.
  5. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody.
  6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji procedury handlowej – weryfikacji Państwa zamówienia/zapytania, oraz dalszej realizacji zamówienia/dostawy.
  8. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu) w celu realizacji współpracy handlowej oraz procedur marketingowych.
  9. Państwa dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.